ALFONS ESTEVE

Advocat dret del transport i logistica

Comerç internacional

Us ajudem en les operacions export/importa, participant en la redacció o supervisió de contractes: Compravenda internacional, agència, distribució, drop-shipping, pigging-back. Ajudem en l’elecció del incoterms, i mitjans de pagament (remessa documentària, crèdit documentari - en especial en allò referent a les dates d'entrega màxima de documents -...). Redacció de L.O.I. (letter of intentions). 

Contractes Oil - Gas - LNG - EN590 - amb refineries

Assessorem als clients en els processos de contractació amb refineries i traders en contractes de compra de Oil-Gas-LNG-EN590, entre altres.

Estem familiaritzats en els procediments que duen a terme les refineries al inici de procediments de compra en el que s'estudia la viabilitat del client com a tal (els anomenats pre-qualification as client).

Recobraments de impagaments Nacionals i Internacionals

Experiència en recobraments de deutes (compravenda,...) a nivell nacional i internacional. Tenim una xarxa d'advocats internacionals que ens aporten seguretat a l'hora de fer reclamacions a altres països, principalment pels terminis que hi ha per a fer les reclamacions, tipus de procediments, etc.


Transport i logística

  • Consultoria per a l'obtenció de llicència Operador de Transport (OT), targeta de transport públic (MDL i MDP) i transport privat.
  • Contractes d’emmagatzematges: Picking, packing & labeling, logística inversa, entrada física i administrativa de les mercaderies al magatzem, responsabilitats de les parts.
  • Redacció i assessorament en contractes de transport per carretera internacional (CMR) i nacional (carta de port). Complementació de reserves, reclamació de danys i demores. Terminis de pagaments del preu del transport. Acció directa. 
  • Gestió d'expedients de demores, ocupacions, paralitzacions, blank-sailing i danys en les mercaderies, entre altres.
  • Consultoria en supòsits d'endossaments -en blanc o nominatius- de B/L, i en B/L negociables i no negociables (SWB), condicions dels telex release i express release.
  • Pèrdua B/L
  • Supervisió de clàusules penals i obligacions de les parts en els contractes de transport aeri de càrrega. Assessorament en supòsits de danys en la càrrega, o en els supòsits  que no embarcament de la mercaderia a l'avió.

Mediació Mercantil Nacional i Internacional

Tenim títol oficial de mediador, inscrit en el Registre del Ministeri de Justícia. 

La mediació es un procediment que promou l'entesa de les parts i principalment, no trencar les relacions comercials de les parts

Donat que som mediadors oficials, els acords que es prenen en aquest procediment, son d'obligat compliment. Si no es compleixen es pot acudir al jutjat per a que s'iniciï procediment per al compliment de l'acord.

Assegurances en el transport

Identificació de falta de cobertura en les pòlisses d'assegurança de mercaderies tenint en compte el tipus de mercaderia i operació comercial del client. Clàusules ICC

Yachting

Compravenda de iots, refit, abanderament i registre, sancions i inspeccions, així com charter nàutic i concierge

Dret laboral marítim

Contractes laborals entre armador/companyia aèria - tripulació, acomiadaments, accidents laborals i enrolaments. Interpretació del Conveni internacional sobre el treball marítim OIT 2006, Conveni sobre el treball de la pesca, 2007 (núm. 188) i Mou de Paris: inspecció del Conveni del treball marítim.